Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

De KNVB Straatvoetbal Games is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, gevestigd te Zeist (KNVB). Hierna te noemen: organisator.

Artikel 1: Aanmelden

 1. Om je als begeleider aan te melden dien je 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Voor de aanmelding als begeleider dien je bepaalde persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens dienen correct, volledig en actueel te zijn. Je persoonsgegevens zullen door de organisator van het toernooi worden gebruikt om je te informeren over het KNVB Straatvoetbal Games alsmede over KNVB Straatvoetbal Games vergelijkbare activiteiten.

Artikel 2: Opgeven van de deelnemers

 1. Als begeleider dien je ook de namen en andere gegevens van de deelnemer(s) die jij begeleid op te geven op de website. Deze persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de organisatie van de KNVB Straatvoetbal Games
 2. Aangezien je deelnemers jonger dan 18 jaar zijn, moet je eerst toestemming vragen aan de wettelijke vertegenwoordiger (vaak de vader of de moeder) van elke deelnemer voordat je de deelnemer(s) kan opgeven voor de KNVB Straatvoetbal Games. Je dient de wettelijke vertegenwoordigers tevens te laten weten dat de deelnemers per e-mail een nieuwsbrief krijgen.

Artikel 3: Inschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats op datum van binnenkomst.

Artikel 4: Algemene regels

Wij vinden het belangrijk dat alle spelers plezier hebben en respect voor elkaar hebben. Daarom zijn er ook een aantal verplichtingen waar alle spelers en begeleiders zich aan dienen te houden tijdens de speeldagen, die je hieronder aantreft.

 1. Als begeleider dien je tijdens de KNVB Straatvoetbal Games alle regels en instructies die door de organisator kenbaar worden gemaakt in acht te nemen. Daarnaast dien je het ‘evenementreglement’ van tevoren aan je teamleden mede te delen.
 2. Je dient er voor te zorgen dat jouw deelnemer(s) tijdig aanwezig is op de aangeven locatie.
 3. Je dient er voor te zorgen dat jouw deelnemer(s) al geschikt schoeisel aan hebben en zich op fatsoenlijke wijze gedragen tijdens de KNVB Straatvoetbal Games.
 4. Je dient er voor te zorgen dat je teamleden een geldige legitimatie kunnen overleggen voorafgaand aan de KNVB Straatvoetbal Games.

 

 

Artikel 5: Prijzen

 1. De prijs is natuurlijk de prachtige kans om als deelnemer te mogen deelnemen aan de KNVB Straatvoetbal Games.
 2. Daarnaast zijn er ook nog prijzen voor de winnaars van de verschillende onderdelen.
 3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisator.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de KNVB Straatvoetbal Games geheel voor eigen risico is.
 2. Je garandeert dat je van elke wettelijke vertegenwoordiger (zie artikel 2 lid 2) de vereiste toestemming hebt gekregen en vrijwaart de organisator voor aanspraken van derden terzake.
 3. Voor zover wettelijk mogelijk is de organisator niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de KNVB Straatvoetbal Games, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - enige schade, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met: - de deelname van een persoon aan de KNVB Straatvoetbal Games; - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de KNVB Straatvoetbal Games en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen; - enige aanvullende kosten die je wellicht dient te maken voor de deelname aan de KNVB Straatvoetbal Games.

Artikel 7: Auteursrechten en medewerking

Je bent je ervan bewust dat het mogelijk is dat er foto’s en/of films worden gemaakt van de KNVB Straatvoetbal Games. Hierbij geef je de organisatortoestemming om dit materiaal waarop je bent afgebeeld te gebruiken voor uitingen die verband houden met de KNVB Straatvoetbal Games (zoals tijdens de uitzending op Disney XD, Disney Channel of in PR-materiaal).

Artikel 8: Rechten organisator

 1. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname van jouw deelnemer(s) aan de KNVB Straatvoetbal Games te beëindigen indien jij of één van jouw deelnemer(s) op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden, de ‘spelregels’ of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
 2. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de KNVB Straatvoetbal Games, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9: Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Op elk gebruik van de website zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

 

 

Artikel 10: Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de KNVB Straatvoetbal Games of over de website, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.

KNVB
t.a.v. Publieksvoorlichting
Postbus 515
3700 AM Zeist
Telefoon 0900-8075 (20 eurocent p/m) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Artikel 11: Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de KNVB Straatvoetbal Games of deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.